Seminarium

Filozofia formalna, czyli stosowanie logicznych i matematycznych narzędzi do analizy filozoficznych zagadnień, przeżywa obecnie swój renesans. Filozofowie wykorzystują formalne modele w celu precyzyjnego zbadania proponowanych przez siebie koncepcji; nowe idee filozoficzne prezentuje się niejednokrotnie w matematycznym stylu. Na uwagę zasługują zwłaszcza związki pomiędzy filozofią a logiką matematyczną: współcześni filozofowie wnoszą swój własny wkład w rozwój tej dziedziny nauki, a ich rezultaty motywowane są zwykle dociekaniami o filozoficznym charakterze (dotyczy to np. współczesnej literatury logicznej poświęconej pojęciu prawdy). Właśnie próbom formalizacji zawdzięczamy lepsze zrozumienie wielu filozoficznych zagadnień, a nawet mniej lub bardziej częściowe ich rozwiązania.

Podczas seminarium będziemy analizować współczesne prace, których autorzy wykorzystują formalne narzędzia do rozważania filozoficznych zagadnień. Zamierzamy sięgać przede wszystkim po nowe artykuły, tak by dać uczestnikom obraz aktualnego stanu badań; starsze teksty pojawią się ewentualnie jako materiały pomocnicze. Seminarium ma także pomóc studentom w wyborze własnej dziedziny badań (tematyki pracy magisterskiej lub doktorskiej); jego charakter jest otwarty i sugestie tekstów do przedyskutowania będą mile widziane.

Zaliczenie zajęć

Ocena wystawiana będzie na podstawie referatu (ew. pisemnej pracy zaliczeniowej w przypadku braku referatu) oraz aktywności na zajęciach.

Prace roczne i zaliczeniowe

Uzgodnienie tematów prac rocznych i zaliczeniowych powinno nastąpić do końca kwietnia. Osoby, które chcą otrzymać ocenę pracy w czerwcu, powinny oddać pracę do końca maja. Na sprawdzenie pracy prowadzący musi mieć przynajmniej tydzień, w okresie wakacyjnym trzeba też brać pod uwagę urlopy (ocenianie pracy z dnia na dzień nie wchodzi w grę).